תקנון החוג

פרק א'
1. שם החוג: העמותה לגידול וטיפוח כלבי רועים
2. מען החוג: כל עוד לא הוחלט אחרת – מענו של מזכיר החוג.
3. החוג חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן: הי"ל)
4. החוג הוא עמותה רשומה בישראל ומספרה 3-700-018-58.

פרק ב' – מטרות החוג
5. המטרות שלשמן נוסד החוג הן:
א. לטפח ולעודד גידול של כלבי רועים מקבוצה 1 של ה-FCI , למעט גזעים מקבוצה זאת המאוגדים בחוגי גזע אחרים החברים בהי"ל.
ב. לארגן תחרויות, תצוגות ואימונים סדירים, במסגרת הפעילות הספציפית.
ג. לארגן מפעלי תרבות, הרצאות, ימי עיון, סמינריונים ומפגשים לכל חברי החוג.
ד. לנהל, להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל מקום, לפי שיקול דעתו של ועד החוג.
ה. לעודד התקשרויות עם חוגים וארגונים כלבניים מקבילים בארץ ובעולם.
ו. להפיץ ידע בדבר תכונותיהם של כלבי הרועים.
ז. להוציא רשימות, ספרים, חוברות, עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה שהיא, בין מקצועיים, בין ארגוניים ואחרים, בכל הקשור בקידום מטרות החוג וחבריו, כל זאת במסגרת פעילותם הספציפית.
ח. לדאוג לעניינם של חברי החוג במסגרת "ספר הגידול הישראלי" של ההי"ל.
ט. לייצג את חברי החוג לפני הנהלת ההי"ל, בכל עניין שוועד החוג יחשוב לנחוץ, וכן לייצג את חברי החוג לפני גוף או מוסד אשר לפי דעת ועד החוג יש צורך לייצגם לפניו.
י. לייצג את חברי החוג בתערוכות ובתחרויות לכלבנים.
יא. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי הגידול.
יב. לעשות את כל הקשור במטרות הנ"ל וכן כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

פרק ג' – סמכויות החוג
6. לשם השגת מטרותיו, כמפורט בפרק ב' דלעיל, זכותו של החוג, והוא רשאי לכך, לבצע את הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן.
א. לקנות, לחכור, לשכור, להחליף, לקבל בירושה ובמתנה, ולרכוש בכל אופן אחר נכסים וזכויות, בין כנסי דניידי ובין נכסי דלא ניידי, וכן זכויות בנכסי דלא ניידי. להקים, לרכוש בכל צורה שהיא כנ"ל בניינים או מתקנים הדרושים למטרות החוג, למוסדותיו ו/או לצורכי חבריו, להחזיקם ולנהלם. רכישת נכס דלא ניידי חייבת אישור האסיפה הכללית, ברוב רגיל.
ב. למכור, להחכיר, להשכיר ולהעביר בכל צורה שהיא נכסים, בין כנסי דניידי ובין נכסי דלא ניידי, זכויות בנכסי דלא ניידי ואחרות.
ג. להשיג הלוואות מהחברים או מאחרים, כולל מאת חברות, מוסדות כספיים, בנקים ומוסדות ממשלתיים וציבוריים, להבטיח את תשלומם בצורה ובתנאים אשר ועד החוג ימצאם לנכונים, ליעילים ולרצויים.
ד. לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית שהיא את נכסי החוג הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם, כולם או מקצתם, וכן לתת ערבויות מכל המינים והסוגים ובכל צורה שהיא בשביל החוג וחבריו לפי שיקול דעתו הבלעדית של ועד החוג. לפעור את ההלוואות הנ"ל ולשחרר את כל השעבודים והמשכנתאות הנ"ל.
ה. להשיג ולקבל תשלומים שונים, בין תשלומים חודשיים, שנתיים ואחרים, וכן לקבל תרומות, הענקות, הקצבות, עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריו או מאחרים, בין בארץ ובין בחו"ל, כולל כל גוף או מוסד, בין פרטי, בין מוניציפלי ובין ממשלתי או ציבורי, להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם בכל צורה שהיא למטרות החוג ולצרכיו.
ו. להוציא, לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לערוב, להעביר, לנכות, למסור לגוביינה או לניכיון ולתת כל מיני שטרות, שטרי-חוב וחליפין, המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג ומין שהם.
ז. ליצור קרנות לעידוד וניהול מפעלים מכל סוג שהוא הקשורים בנושא הכלבנות.
ח. לבטח את רכוש החוג, נכסיו ומפעליו, בשלמותם או בחלקם, נגד כל נזק, הפסד, אבדות והתחייבויות מכל מין וסוג שהם, העלולים לפגוע בחוג, ברכושו ובחבריו, הכל לפי ראות עיניו הבלעדית של ועד החוג.
ט. להתקשר בחוזים ובהסכמים מכל סוג שהוא, עם כל אדם, גוף או מוסד, כולל רשות מוניציפלית, ממשלתית וציבורית, ולהתנות בהם כל תנאי לפי ראות עיני ועד החוג, למען ביצוע או קידום מטרות החוג וחבריו.
י. להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מסוד, שמטרותיו תואמות את מטרות החוג, ושאינן נוגדות את תקנון ההי"ל ושאין כוונתו להפיק רווחים.
יא. להלוות כספים ולתת אשראי לכל אדם, גוף או מוסד הקשורים בחוג ו/או אשר יכולים לשמש לקידום ענייני החוג וחבריו ו/או למען מטרות אשר החוג מוצא אותן לנכונות ולמועילות ולהבטיח את פרעון ההלוואות ו/או האשראי הנ"ל על ידי קבלת שטרות, משכנתאות, משכון ו/או בטחונות ושעבודים אחרים מכל סוג ומין שהם, ובלבד שהחוג יהא זכאי לגבות ממקבלי ההלוואות והאשראי הנ"ל את כל הסכומים המהווים כיסוי להוצאות החוג ומתן ההלוואות ו/או האשראי הנ"ל. הלוואות ואשראי כנ"ל יינתנו אך ורק בתנאי השוק.
יב. החוג יהא זכאי לגבות דמי השתתפות מהאנשים שישתתפו בקורסים למיניהם ו/או מכל אדם הזקוק לשירותיו או הנהנה משירותים אלה, זאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו.
יג. החוג יהא זכאי ורשאי לגבות כל תשלום דמי כניסה וכו' תמורת השתתפות במופעים, תצוגות, הרצאות ואירועים למיניהם, וזאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו.
יד. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, רשאי החוג וזכאי לבצע את כל הפעולות הדרושות מזמן לזמן להשגת מטרותיו, ובכלל זה עריכת מגביות, מגבית כספים, העסקת עובדים, בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרותיו.
טו. כל פעולה הקשורה בסעיפים 6 א', ג', ה' או י"א תצא לפועל רק אם תתקבל בוועד בהצבעה של רוב מיוחס.

פרק ד' – אחריות החוג וחבריו
7. כנגד התחייבויות החוג, ניתן לשעבד את רכוש החוג בלבד.
8. החוג אינו אחראי להתחייבויות ההי"ל.

פרק ה' - חברים

9. חבר החוג יהיה: כל אדם בן 18 ומעלה, אשר יגיש בקשה להתקבל בחוג ואשר יעמוד בתנאים האמורים בסעיף 10 להלן.
10.
א. כל אדם המבקש להתקבל כחבר יגיש בקשה בכתב לוועד החוג, הכוללת את ההצהרה, נספח א' לתקנון זה. חובת חתימה על ההצהרה חלה גם על חברים קיימים מרגע כניסת תקנה זו לתוקף.
ב. הוועד רשאי לדון בכל בקשה, לאשרה או לדחותה, כראות עיניו. אם לא התקבלה הודעה בתוך שלושה חודשים מיום הפקדת דמי החבר בחשבון הבנק של החוג, ייחשב הדבר כאילו המועמד התקבל כחבר מן המניין.
ג. כל אדם המבקש להתקבל כחבר, ישלם דמי חבר לשנה השוטפת.
11. החברות בחוג תיפסק בעקבות אחד או אחדים מהמקרים כדלקמן:
א. במותו של חבר.
ב. בהוצאתו מן החוג, בתנאים המפורטים בסעיף 11 ה' להלן.
ג. בצאתו מן החוג על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחוג.
ד. אם לא שילם את דמי החבר במשך 3 חודשים בגמר שנת הפעילות.
ה. האסיפה הכללית של החוג זכאית להוציא חבר באחד מהמקרים האלה:
(1) אם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות החוג.
(2) אם החבר מחבל בשלמות החוג או מפריע לאווירה החברתית הטובה.
(3) אם החבר עשה מעשי הונאה הקשורים ברישום בספר הגידול הישראלי, במכירת כלבים או במילוי טופסי הרשמה לתערוכות, לתחרויות ולתעודות הרבעה.
(4) אם החבר גרם נזק לאינטרסים ולכבוד ההי"ל ו/או החוג.
(5) אם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת באסיפות, בתערוכות ובתחרויות ו/או השמיע ביקורת בלתי הוגנת כלפי שופט בתצוגות ובתחרויות הנ"ל ו/או הטעהו.
(6) אם החבר אינו נענה לדרישות ועד החוג ו/או מפר את החלטותיו ו/או תקנונו, בין במעשה ובין במחדל.
12. חבר שהוחלט על הוצאתו מהחוג זכאי לפנות, בתוך 3 חודשים מיום קבלת ההודעה על כך, לבית הדין של ההי"ל, וזה ידון בפנייתו בהצבעה חשאית וברוב דעות רגיל. החלטת בית הדין תהא סופית.
13. מבלי לפגוע באמור בסעיף 14 לעיל, זכאי ורשאי ועד החוג להשעות חבר מחברותו בחוג מכל סיבה שהיא בתוקף מיידי, עם מתן הודעה על כך, עד לבירור סופי באסיפה הכללית.
14. ועד החוג חייב לתת לחבר העומד לפני הוצאה את האפשרות להסביר את עצמו בכתב או בעל-פה וכן יש להביא לידיעתו את אפשרויות הערעור העומדות לפניו.
15. החברות בחוג מושתתת על חברות כבוד וחברות פעילה, כמפורט בפרק ו' להלן.

פרק ו' – זכויותיו וחובותיו של חבר בחוג
16. החוג יכול להעניק חברות כבוד לאדם שעשה רבות למען החוג בפרט והכלבנות בכלל.
17. לכל חבר בחוג זכות הצבעה באסיפה הכללית של החוג. לחברי כבוד בחוג אין זכות הצבעה באסיפה הכללית.
18. חבר החוג יהא זכאי להנחות ולהקלות הנהוגות במסגרת החוג או ההי"ל.
19. חבר החוג מתחייב להכיר ולכבד את תקנון ההי"ל, כפי שיובא לידיעתו. החבר מתחייב לגדל כלבים בצורה מכובדת, לטפח את כלביו ולטפל בהם היטב.
20. חבר מתחייב לשלם את דמי החבר, שעליהם יוחלט מדי פעם בפעם. חבר שיפסיק חברותו בעמותה מסיבה כלשהי, לא יוחזרו לו דמי החבר.

פרק ז' – הכנסות החוג ונכסיו
21.
א. החוג ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם קיום וקידום מטרותיו, לביצוע פעולותיו וכן למטרות עזרה ותמיכה בחבריו. שום חלק מהכנסותיו ונכסיו לא ישלום ולא יועבר לחברי החוג בתור רווח מכל סוג ומכל צורה שהיא.
ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של פרישה של קבוצת חברים, לצורך הקמת עמותה או הצטרפות לעמותה כלבנית קיימת, יועברו לעמותה האחרת החלק היחסי של הכספים והנכסים השייכים לחוג, בהתאם למספר החברים שפרשו. העברת הנכסים והכספים הנ"ל תיעשה בהחלטת הוועד, על סמך דו"ח הגזבר ובאישור ועדת הביקורת.
22. מבלי לגרוע מהאמור לעיל בסעיף 21, יהא החוג רשאי להוציא הוצאות ולשלם תשלומים לשם תשלום וכיסוי ההוצאות והתשלומים האלה:
א. שכר לעובדי החוג, שאינם חברי ועד או חברי ועדת הביקורת, וכן לכל אדם או גוף הנותן לחוג שירת מכל צורה שהיא, עבור שירותים שאנשים אלה ביצעו עבור החוג ולמענו.
ב. הוצאות ממשיות, כגון: שכר דירה, הוצאות נסיעה, טלפון, דואר, לינה וכלכלה, שהוצאו על ידי כל אדם שהוא, לרבות חברי החוג, בקשר עם עסקי החוג וענייניו – באישור מראש של שני חברי ועד.
ג. הוצאות לארגון מופעים, תצוגות, תחרויות, פרסומים, ספרים, סרטים, סרטי וידאו, הוצאות ומפעלים אחרים, שהוצאו בהתאם למטרות החוג ולענייניו.
ד. תשלום ריביות ועמלות (בשיעור הנתון להחלטת ועד החוג) למלוויו של החוג, אם יהיו כאלה, ואם תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחייבויות החוג.
ה. תשלום דמי חברות בהי"ל ובארגונים כלבניים אחרים, בהתאם למטרותיו הספציפיות של החוג.

פרק ח' – הארגון הפנימי, אסיפות
23. מוסדות החוג הם:
א. האסיפה הכללית (רגילה ומיוחדת).
ב. הוועד
ג. ועדת ביקורת
24. המוסד העליון של החוג והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלו. על פי החלטתה והנחיותיה תנוהלנה כל פעולות החוג.
25. האסיפה הכללית הרגילה של החוג תתקיים אחת לשנה, לא יאוחר מ-28 בפברואר, ואלה סמכויותיה של האסיפה הכללית:
א. לשמוע את דו"ח ועד החוג, כולל דו"ח כספי ומאזן ודו"ח ועדת ביקורת, ולאשרם בשלמותם או מקצתם.
ב. לבחור בוועד החוג, בוועדת ביקורת ובנציגי החוג לאסיפה הכללית של ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
ג. לדון בגובה דמי החבר השנתיים.
ד. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יוגש לאסיפה הכללית על ידי הוועד, או על ידי חברים, כאמור בסעיף 27 להלן, ובלבד שנושא הדיון הנ"ל לא יהיה בסמכותה של האסיפה הכללית המיוחדת.
26.
א. למען קבלת החלטות המפורטות להלן, על הוועד לכנס אסיפה כללית מיוחדת מיוזמתו או לפי דרישה בכתב של 10% מחברי העמותה או דרישת ועדת הביקורת, כל אימת שנושא אחד או נושאים אחדים מהנושאים המפורטים מטה יועמדו לדיון. ואלה הנושאים המצריכים כינוס אסיפה כללית מיוחדת:
(1) לשנות ולתקן, לבטל ולהחליף הוראות תקנון החוג והוראות תקנון הגידול.
(2) להחליף ולהוסיף חבר בוועד החוג, וזאת שלא בתום תקופת כהונתו.
(3) להחליט על פירוק החוג.
(4) כל נושא אחר שמבקשי הכינוס ימצאו לנכון להעלות, ושאינו מסמכותה של האסיפה הכללית הרגילה.
ב. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א' לעיל, יהיו ועד החוג או ועדת הביקורת רשאים לכנס אסיפה כללית מיוחדת לשם דיון בכל נושא שימצאו לנכון, כל אימת שייראה בעיניהם שיש בכך צורך, ועליהם לעשות זאת על פי דרישה בכתב של עשירית מחברי העמותה.
27. כל חבר בחוג רשאי להגיש בכתב הצעות לסדר יום האסיפה הכללית. על ההצעות להגיע לכתובת החוג עד 14 יום לפני מועד כינוס האסיפה הכללית.
28. הודעה על אסיפה כללית רגילה, סדרי יומה ומקום התכנסה, תימסר לכל חבר 30 יום מראש לפחות לפני תאריך כינוסה. ברם, העובדה שאחד או אחדים מחברי החוג לא קיבלו את ההודעה הנ"ל לא תפסול את הדיון באסיפה הכללית. הודעה על אסיפה כללית מיוחדת תינתן לפחות 14 יום מראש. הצעות נוספות לסדר היום תתקבלנה עד 7 ימים לפני מועד כינוס האסיפה. והיה אם ירצה חבר להעלות הצעה במהלך האסיפה, רשאי יושב הראש להעלותה לדיון או לדחותה, בהתאם לניהול התקין של האסיפה, ובמקרה מחלוקת רשאית האסיפה להחליט אם תדון או תדחה את ההצעה.
29. צורת מסירת ההזמנה לאסיפות הנ"ל תיעשה באופן שייקבע בוועד מזמן לזמן, ובהעדר קביעה אחרת – בדרך של משלוח בדואר רגיל.
30. אפשר לפתוח דיון באסיפות הכלליות למיניהן בכל מספר חברים אשר יהיו נוכחים בהן, ובלבד שהדיון לא ייפתח לפני המועד הרשמי.
31. כל החלטה באסיפה הכללית של החוג תיחשב כאילו נתקבלה אם זכתה לפחות ברוב קולות רגיל מבעלי זכות ההצבעה הנוכחים באסיפה.
32. צורת הניהול האסיפה הכללית, דרך ההצבעות, יהיו בהתאם להחלטת ועד החוג ובכפיפות להוראות תקנון זה.
פרק ט' – הועד וועדת הביקורת
33.
א. מספר חברי הוועד יהיה אי-זוגי, לכל הפחות שלושה ולכל היותר שבעה, ויכלול יושב ראש, מזכיר, גזבר ורכז גידול אחד לפחות.
ב. חבר ועד יכול לשמש בתפקיד אחד או יותר.
ג. כרכז גידול יוכל להיבחר אך ורק אדם שהשכלתו הכלבנית תעמוד בדרישות ועדת הגידול הארצית של ההי"ל. רכז גידול אינו חייב להיות חבר בחוג או בוועד החוג.
34.
א. האסיפה הכללית של החוג תבחר את חברי הוועד, ותייעד כל חבר ועד לתפקיד ספציפי.
ב. כל חבר ועד יכהן בתפקידו עד לאסיפה הכללית הרגילה הבאה של החוג, שבה ייבחר ועד, ואשר תתכנס לא יאוחר משנתיים לאחר הבחירות הקודמות.
35. משרתו של חבר ועד תתפנה:
א. במותו
ב. אם יתפטר מכהונתו בוועד החוג.
ג. אם יוחלף באחר, כאמור בסעיף 26 א' (2) דלעיל.
ד. אם יוכר כחולה רוח.
ה. אם יחדל מבחרותו בחוג.
36. הוועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו:
א. יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של החוג, יכין את הדו"ח השנתי לאסיפה הכללית, ינהל את ישיבות הוועד והאסיפות הכלליות וייצג את החוג כלפי גורמי חוץ.
ב. סגן יושב הראש, אם יוחלט לאייש את התפקיד, יסייע ליושב הראש בפעילותו וימלא את מקומו בהיעדרו.
ג. המזכיר ינהל את פרוטוקול ישיבות הוועד והאסיפות הכלליות, את התכתבויות החוג עם חבריו ועם ההי"ל. המזכיר ימסור לחבר הוועד דיווח שוטף על הודעות המגיעות מההי"ל וידאג להמציא בפרקי זמן סבירים רשימת חברים מעודכנת ממחשב ההי"ל. כן יעביר המזכיר פרוטוקולים לרשם העמותות, כנדרש בחוק.
ד.
(1) הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים, ינהל את קופת החוג, ימסור באסיפה הכללית דו"ח על מצב הקופה, יערוך מאזן ויכין בהתייעצות עם שאר חברי הוועד הצעת תקציב. כן יעביר הגזבר דו"ח שנתי לרשם העמותות, כנדרש בחוק.
(2) הוצאת כספי החוג מחשבון הבנק תיעשה על ידי משיכת המחאות חתומות בידי הגזבר.
ה.
(1) רכז הגידול יפעל למען מתן סיוע, לחברים וללא-חברים, בכל הקשור בגידול הגזע שעליו הוא ממונה.
(2) לכל גזע ייבחר רכז גידול אחד, ואולם יכול אדם אחד למלא תפקיד רכז גידול של כמה גזעים בבת-אחת.
(3) רכז הגידול ייבחר לתקופה בלתי מוגבלת, אך האסיפה הכללית רשאית להחליפו.
(4) כל רכזי הגידול של החוג יהיו חברים בוועדת הגידול של החוג, שהיא הסמכות המקצועית העליונה בחוג. חברי הוועדה יבחרו נציג לוועדת הגידול הארצית. החלטות הוועדה יתקבלו ברוב קולות ובמקרה של מספר שווה של חברים יוכל שופט מוסמך להכריע בעת מחלוקת.
37.
א. הוועד רשאי להתכנס ולדחות את ישיבותיו ולסדר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון ולמתאים. כן יכול הוועד לקבוע את המניין החוקי לישיבותיו. עד אשר יחליט הוועד אחרת, יהווה מניין חוקי בישיבות הוועד אחד יותר ממחצית חבריו, כפי שיהיו מפעם לפעם.
ב. שני חברי ועד יכולים לדרוש כינוס ישיבה, וזו חייבת להתכנס בתוך שלושה שבועות ממתן הודעה בכתב או בעל-פה ליושב הראש או למזכיר החוג.
38. החלטות בישיבת הוועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל (מלבד במקרה שמדובר בכנס דלא ניידי, כמצויין בסעיף 6 ט"ו). ליושב הראש לא יהיה קול נוסף או מכריע, במקרה של תיקו, תידחה ההצעה.
39. הזכות בידי הוועד לעשות את כל הפעולות והדברים שהחוג רשאי לעשותם והמנויים בתקנון זה, זולת אלו שנמסרות לאסיפות הכלליות של החוג, כמפורט בסעיפים 25-26 לעיל.
40.
א. הוועד ינהל רשימות חברי החוג וכן ספר פרוטוקולים ובו יירשמו כל ההחלטות שתתקבלנה בישיבות הוועד.
ב. חתימת יושב הראש ומזכיר החוג על הפרוטוקולים הנ"ל תשמש הוכחה לנכונותם.
41. האנשים החתומים על תקנון זה יהוו את ועד החוג עד לאסיפה הכללית הרגילה של החוג.
42.
א. ועדת הביקורת יכולה למנות שני אנשים או יותר.
ב. מתפקידה של ועדת הביקורת לבדוק את ענייניו הכספיים והמשקיים של החוג ולהביא לפני האסיפה הכללית את המלצותיה לעניין אישור הדו"ח הכספי.
ג. בסמכות ועדת הביקורת להשעות ביצועה של החלטת הוועד, אם זו נוגדת את תקנון החוג או עומדת בניגוד לכל דין. ההשעייה תהיה בתוקף מיידי וזאת עד לדיון בה באסיפה הכללית. הודעה על השעיית ביצוע החלטה כאמור תימסר בכתב או בעל-פה ליושב ראש החוג או למזכיר.
ד. בסמכות ועדת הביקורת לכנס אסיפה כללית מיוחדת של החוג, וישיבת ועד. ישיבת ועד שכונסה כאמור תתקיים בתוך 14 יום מיום משלוח ההודעה.
ה. ועדת הביקורת תחליט על דרכי פעולתה כראות עיניה, ובלבד שתדון ותענה לכל פנייה אליה בזמן סביר.

פרק י' – תקנונים נלווים
43. תקנון הגידול של העמותה לגידול וטיפוח כלבי רועים מהווה חלק מתקנון זה.
44. החוג מאמץ את תקנון ההי"ל, על סעיפיו השונים.

פרק י"א – פירוק מרצון
45. החוג רשאי, באסיפה כללית, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק. ההחלטה טעונה רוב של שני שלישים מהמצביעים באסיפה, שעליה ניתנה לכל חברי החוג הודעה 21 יום מראש, תוך ציון שיוצע באסיפה הכללית להחליט על פירוק.
46. במקרה של פירוק החוג, יימסר רכושו לעמותה כלבנית, שעליה יחליט הוועד האחרון ברוב קולות רגיל. בהעדר החלטה כאמור, יעבור הרכוש להי"ל.

×

ההצטרפות לחוג מקנה לכם 50% הנחה על כל הפעילויות. בנוסף רישום חינם לתערוכה ה-I לכלב עד גיל שנה. הצטרפו עכשיו.