תקנון גידול משלים

יולי 2007

1. תנאים מקדימים להרבעה:

א. השתתפות בתערוכה המאושרת בידי ההי"ל מגיל 15 חודש ומעלה מבלי שיימצאו בכלב/ה שגיאות פוסלות.

ב. בגזעים הרשומים מטה, צילום אגן שתוצאתו הרשמית התקבלה מההי"ל או ממרשם מקביל של מדינת FCI .

2. תנאים מומלצים להרבעה:

א. תוצאת אגן נקייה (A ).

ב. ביצוע בדיקות בריאותיות נוספות בהתאם למומלץ בגזע.

3. תפקיד מרכז הגזע:

א. מרכז הגזע ישמש בראש וראשונה כיועץ לענייני הרבעות.

ב. חשוב ומומלץ להתייעץ במרכז הגזע לפני כל הרבעה.

ג. מרכז הגזע יבצע ביקורת שגר רשמית. הדבר נועד לתת סיוע ומידע בנוגע לגורים ולרישומם בספר הגידול.

ד. מרכז הגזע רשאי לתת, במקרים שבהם הוגש צילום אגן להי"ל במועד המתאים אך טרם התקבלה תוצאה, הסכמה לביצוע הרבעה בלי שהתקבלה תוצאה רשמית.

ה. כל מרכזי הגזע בחוג ירכיבו יחד את ועדת הגידול של החוג, שתפקידה לסייע למרכזי הגזע בקבלת החלטות בעניינים מורכבים יותר.

4. הגזעים שמהם נדרש צילום אגן: כל גזעי החוג, שמשקלם לפי תקן הגזע הוא 20 ק"ג ומעלה, ובפרט אך לא רק: כלב הרים פירנאי, כלב צאן אנגלי, בריארד, קולי, בורדר קולי, רועה שוויצרי לבן, רועה הולנדי, בירדד קולי, בובייה, רועה אוסטרלי, כלב בקר אוסטרלי.

חובת הצילום של רועה הולנדי, קולי ובורדר קולי תחול למשך שלוש שנים מאוגוסט 2007, שלאחריהן תחליט ועדת הגידול של החוג, על סמך הנתונים שהתקבלו, באילו תנאים, אם בכלל, להמשיך בביצוע צילומים אלה.

נספח א'

הצהרה

אני, הח"מ, (שם) ________________ (ת.ז.) _______________ , מתחייב בזאת כדלקמן:

1. הנני חותם על הצהרה זו לאחר שקראתי והבנתי את תקנון הגידול המשלים של החוג הישראלי לכלבי רועים.

2. ברור לי, כי חתימתי שלהלן מהווה תנאי לחברותי בחוג הישראלי לכלבי רועים.

3. הנני מתחייב לכבד את כל האמור בתקנון החוג הישראלי לכלבי רועים ובתקנון הגידול המשלים.

4. אני מצהיר בזאת, כי אעשה ככל שביכולתי לתת אחריות על הכלבים הנולדים מכלב/ים שבבעלותי, ובפרט בהיבטים בריאותיים.

5. הנני מתחייב לתת לכלב/ים שבבעלותי את התנאים הטובים ביותר שבאפשרותי, כולל תזונה, תנאי מחייה, טיפול רפואי והגנה מפני טפילים.

6. הנני מתחייב שלא לאפשר לזכרים שבבעלותי (כולל בתנאי גידול) להרביע נקבות חסרות תעודה.

7. הנני מתחייב להתייעץ ברכז הגידול ולהודיע לו על הרבעות שבכוונתי לעשות.

8. באחריותי למסור לידיהם של רוכשי הגורים שלי את תקנון הגידול של החוג לכלבי רועים.

9. הנני מתחייב להתנהג בצורה חברית כלפי יתר חברי החוג הישראלי לכלבי רועים.

תאריך: _____________ חתימה: ________________

×

ההצטרפות לחוג מקנה לכם 50% הנחה על כל הפעילויות. בנוסף רישום חינם לתערוכה ה-I לכלב עד גיל שנה. הצטרפו עכשיו.